زمستان

پس از این زمستان
#بهاری خواهد آمد؛
درختان #شکوفه خواهند داد؛
رودها جاری خواهند شد؛
پرنده ها آواز #امید سر خواهند داد؛
و #قهرمانان_کوچک لبخند پیروزی بر لبانشان نقش خواهد بست …
.
? آهنگ سلامت به گوش می رسد، اگر تو همراه باشی …
.
.