چارت سازمانی

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان ، ساختاری چندتخصصی دارد که از حضور و مشارکت متخصصان حوزه‌های تخصصی گوناگون شکل گرفته است. در این ساختار تلاش می‌شود تا با تکیه بر خرد جمعی برای تمامی ذیربطان موسسه از جمله کودکان مبتلا به سرطان و خانواده ایشان ارزش‌آفرینی صورت پذیرد. بی‌شک موفقیت این مشارکت نیازمند تفکر سیستمی، مدیریت یکپارچه و تصمیم‌گیری با توجه و احترام به عقاید تخصصی مختلف است.

help-img شما هم سهمی در نجات کودکان داشته باشید
پرداخت آنلاین
عضویت
۳۷۶۷۹۷۲۰ – ۰۵۱
گفتگو با موسسه
*3*733*1060755#