اعضای هیئت مدیره

امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در محوسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود موسسه را در رسیدن به یک سازمان متعالی هدایت می کنند.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره بر مبنای اساسنامه:

 1. کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اجرایی موسسه به استثنای آنچه که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی هیأت امنا است با هیأت مدیره می باشد.
 2. تعیین رییس و نایب رییس هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره.
 3. تعیین مدیر عامل از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات، مسئولیت و وظائف او.
 4. هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
 5. نمایندگی قانونی موسسه در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و اداری.
 6. استخدام و عزل و نصب و اخراج کارکنان.
 7. اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیأت امنا.
 8. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی.
 9. اقامه دعاوی مدنی و جزایی و جوابگویی به دعاوی مدنی و جزایی، چه موسسه مدعی له باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتا و وکالتا.
 10. تنظیم آیین نامه های لازم در خصوص نحوه استفاده از درآمد های موسسه و اختصاص بودجه به هریک از هدف های آن و ارایه به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب.
 11. تهیه و تنظیم تراز نامه و گزارشات سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب.
 12. رییس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت می نماید.

رضا نیک باف
رییس هیات مدیره

غلامعلی ثنائی فیض آبادی
نایب رییس هیات مدیره

عبدالحمید شیبانی
خزانه دار

شیما شریفی
مدیرعامل

مهدی مروج
عضو هیات مدیره

علیرضا وارسته
عضو هیات مدیره

زهرا بدیعی
عضو هیات مدیره

زهرا الستی
عضو هیات مدیره

عبدالله بنی هاشم
عضو علی‌البدل هیات مدیره

حبیب الله دانشور
عضو علی‌البدل هیات مدیره
help-img شما هم سهمی در نجات کودکان داشته باشید
پرداخت آنلاین
#5570601*337*3*