نقش بازی در روان کودک

بسیاری از مهارت‌های اجتماعی می‌توانند به خوبی از طریق #بازی آموخته و تمرین شوند؛
مانند نشان دادن #همدلی ، پیروی از قوانین، سازش، در نطر گرفتن احساسات دیگران، درک رفتار قابل قبول اجتماعی و….

آهنگ سلامت به گوش می‌رسد، اگر تو #همراه باشی … ?

شماره حساب بانک ملی:
۰۲۲۱۱۸۱۵۳۳۰۰۶
شماره کارت بانک ملی:
۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۶۹-۴۷۳۵

شماره‌گیری کد دستوری:
*۷۳۳*۴*۱۰۶۰۷۵۵#