دستانمان برای یاری رساندن خالی از تردید است

برای تویی که صبورانه تلاش کردی تا
دردهایم را به #لبخند بدل کنی…
?بی‌بهانه قدردانت هستم #یاور من

آهنگ سلامت به گوش می‌رسد، اگر تو #همراه باشی … ?